Close

Условия контракта Ламбре

 

LAMBRE GROUPE INTERNATIONAL УГОДА НЕЗАЛЕЖНОГО КОНСУЛЬТАНТА

 1. Консультант купує продукцію Компани як для власного споживання, так і з комерційною метою.
 2. Консультант зобов’язується протягом усього строку дії цієї Угоди дотримуватись наступних умов:

а)              здійснювати діяльність щодо розповсюдження продукції Компанії на підставі положень цієї Угоди і Правил та Процедур, що прийняті Компанією;

б)              розповсюджувати продукцію за цінами, встановленими Компанією для даного регіону;

в)              залучати і консультувати нових консультантів, пояснюючи їм маркетингову політику і правила, які встановлені Компанією;

г)               протягом строку дії цієї Угоди, а також після його закінчення, не розкривати жодної конфіденційної інформації стосовно комерційної і виробничої діяльності Компанії; не робити недостовірних заяв щодо можливостей Компанії;

д)              Консультант купує продукцію Компанії як для власного споживання, так і з комерційною метою, шляхом невідкладної або попередньої оплати.

 1. Консультант має право пройти початкове навчання за програмою «Початкова школа бізнесу».
 2. Консультант здійснює свою комерційну діяльність самостійно. Він несе відповідальність за власні ділові рішення відповідно до чинного законодавства країни, на території якої здійснює свою діяльність.
 3. Консультант не є агентом, співробітником, службовцем або офіційним представником Компанії. Ця Угода не є офіційним документом про прийняття на роботу, не надає Консультанту повноважень, що відносяться до компетенції Компанії.
 4. Консультант має право укладати тільки одну Угоду з Компанією. У випадку укладення Консуль­тантом, що був раніше зареєстрований, другої угоди Компанія має право анулювати повторну угоду.
 5. Консультант не може вимагати від Компанії змінити його місце в структурі консультантів Компанії та/або змінити інформаційного спонсора.
 6. Консультант не може передавати свої права і обов’язки щодо цієї Угоди третій особі (в тому числі на правах спадкоємства) без письмової згоди Компанії.
 7. Консультант підтверджує, що невиконання та/або порушення ним Правил та Процедур, прийнятих Компанією, може спричинити розірвання Угоди Компанією в односторонньому порядку, з повідомленням Консультанта не пізніше, ніж за 14 днів до дати розірвання Угоди.
 8. Компанія зобов’язується:

а)              надавати Консультанту для розповсюдження сертифіковану належним чином продукцію;

б)           надавати Консультанту бонусні знижки після 21-ого числа місяця, наступного за розрахунковим;

в)              зберігати конфіденційність і не розголошувати інформацію щодо діяльності Консультанта без його письмової згоди, за винятком випадків, що прямо передбачені чинним законодавством, як протягом строку дії Угоди, так і після його закінчення;

г)               Компанія не несе відповідальності за будь-які втрати, витрати, вимоги і борги, які подані третьою стороною, що виникли в результаті діяльності Консультанта.

 1. Угода набирає чинності від дати реєстрації в головному офісі Компанії і діє безстроково, за умови здійснення Консультантом своєчасної (з періодичністю один раз на п’ять років) безоплатної перереєстрації.
 2. Компанія має право змінювати умови Угоди через зміну умов економічного характеру в односторонньому порядку.

LAMBRE GROUPE INTERNATIONAL

Соглашение независимого консультанта

Принимает решение о заключении соглашения с компанией «lambre Groupe International» (далее — «Компания») в качестве независимого консультанта.
1. Консультант покупает продукцию Компани как для собственного потребления, так и в коммерческих целях.
2. Консультант обязуется в течение всего срока действия настоящего Соглашения соблюдать следующие условия:
а) осуществлять деятельность по распространению продукции Компании в соответствии с положениями настоящего Соглашения и Правил и процедур, принятых Компанией;
б) распространять продукцию по ценам, установленным Компанией для данного региона;
в) привлекать и консультировать новых консультантов, объясняя им маркетинговую политику и правила, установленные Компанией;
г) в течение срока действия настоящего Соглашения, а также после его окончания, не раскрывать никакой конфиденциальной информации о коммерческой и производственной деятельности Компании; не делать недостоверных заявлений относительно возможностей Компании;
д) Консультант покупает продукцию Компании как для собственного потребления, так и в коммерческих целях, путем неотложной или предоплаты.
3. Консультант имеет право пройти начальное обучение по программе «Начальная школа бизнеса».
4. Консультант осуществляет свою коммерческую деятельность самостоятельно. Он несет ответственность за собственные деловые решения в соответствии с действующим законодательством страны, на территории которой осуществляет свою деятельность.
5. Консультант не является агентом, сотрудником, служащим или официальным представителем компании. Настоящее Соглашение не является официальным документом о принятии на работу, не предоставляет Консультанту полномочий, относящихся к компетенции Компании.
6. Консультант имеет право заключать только одну Соглашение с Компанией. В случае заключения Консул-танто, был ранее зарегистрирован, второй сделки Компания имеет право аннулировать повторную сделку.
7. Консультант не может требовать от Компании изменить его место в структуре консультантов Компании и / или изменить информационного спонсора.
8. Консультант не может передавать свои права и обязанности по настоящему Соглашению третьему лицу (в том числе на правах наследования) без письменного согласия Компании.
9. Консультант подтверждает, что невыполнение и / или нарушения им Правил и процедур, принятых Компанией, может вызвать расторжения Соглашения Компанией в одностороннем порядке с уведомлением Консультанта не позднее, чем за 14 дней до даты расторжения Соглашения.
10. Компания обязуется:
а) предоставлять Консультанту для распространения сертифицированную должным образом продукцию;
б) предоставлять Консультанту бонусные скидки после двадцать первый числа месяца, следующего за расчетным;
в) сохранять конфиденциальность и не разглашать информацию о деятельности Консультанта без его письменного согласия, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством, как в течение срока действия Соглашения, так и после его окончания;
г) Компания не несет ответственности за любые потери, расходы, требования и долги, которые представлены третьей стороной, возникшие в результате деятельности Консультанта.
11. Соглашение вступает в силу с даты регистрации в главном офисе Компании и действует бессрочно, при условии осуществления Консультантом своевременной (с периодичностью один раз в пять лет) бесплатной перерегистрации.
12. Компания вправе изменять условия Соглашения из-за изменения условий экономического характера в одностороннем порядке.